Arama
Filters
Close
RSS

Blog

N-asetilsistein (NAC)
 • N-asetilsistein (NAC): Etki Mekanizması

 • NAC, Major Depresif Bozukluk (MDB) ve Bipolar Bozukluk

 • NAC ve Şizofreni

 • NAC ve Darbe Kontrol Bozuklukları

 • NAC, Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık

 • NAC ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Ortaya Çıkan NAC ve Akıl Sağlığı Faydaları Bulguları

 

Bir amino asit sisteininin bir formu olan N-asetilsistein (NAC) , acil tıpta, asetaminofen veya parasetamolde aşırı doz yapan bireyleri tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Plasebo kontrollü çalışmalar, NAC'ın majör depresif bozukluğun, bipolar bozukluğun, şizofreni, trikotillomaninin ve diğer dürtü kontrol bozukluklarının ve madde kullanım bozukluklarının tedavisi olarak etkinliğini araştırmıştır. NAC genellikle psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için kullanılan dozajlarda iyi tolere edilir, ancak bazı hastalar bulantı, kusma, mide ekşimesi, döküntü ve ateş rapor eder. NAC'nin majör psikiyatrik bozukluklar için yararlarını araştıran çalışmalar karışık bulgular bildirmektedir. Bu makale, araştırma konularının bir özetini sunacaktır.

N-asetilsistein (NAC): Etki Mekanizması

NAC  , toksik reaktif oksijen moleküllerini (yani 'serbest radikalleri') temizlemede önemli bir rol oynayan bir molekül olan vücudun ana antioksidan glutatyonunun seviyelerini geri kazandırır ve bu da yüksek oranda reaktif moleküllerin neden olduğu hücre içi hasarı azaltır. NAC ayrıca, şizofreni, bipolar bozukluk ve depresif ruh halinin patogenezinde yer alan IL-6 ve tümör nekroz faktörü-alfa gibi pro-enflamatuar sitokinlerin serum seviyelerini azaltır. NAC sırayla hem glutamat hem de dopaminin sentetik yollarını modüle eden ve dopamin salımını uyaran sistein  seviyelerini arttırır . 

NAC, Major Depresif Bozukluk (MDB) ve Bipolar Bozukluk

Majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk ve diğer psikiyatrik bozukluklar tanısı konulan bireylerde depresif ruh halindeki NAC üzerine yapılan plasebo kontrollü çalışmaların meta-analizi ve sistematik derlemesi, büyüklük ve metodolojik titizlik için dahil etme kriterlerini karşılayan beş plasebo-kontrollü çalışma tanımladı (toplam 574 katılımcı) ). Farklı psikiyatrik bozukluklar bağlamında depresif ruh hali olan kişiler, 12 ila 24 haftada NAC monoterapisine yanıt olarak orta derecede depresif duygudurum semptomlarını ve global işleyişini geliştirmişlerdir. 16 haftalık çift kör ek çalışma (252 katılımcı) çalışmasında majör depresif bozukluk tanısı alan yetişkinler, olağan antidepresanlarını alırken NAC ve plaseboya randomize edildi. NAC grubunda 16. haftaya (ancak 12. haftaya kadar) cevap ve remisyon oranları daha yüksekti. 

Altı aylık çift kör bir yardımcı denemede (75 katılımcı), bipolar bozukluğu olan yetişkinler, olağan tedavilerine devam ederken, plaseboya karşı NAC 2000 mg / gün almak üzere rastgele seçildi. NAC alan bireyler, depresif duygudurum semptomlarında belirgin ve sürekli bir azalma yaşadı ve plasebo grubuna kıyasla küresel işleyişini geliştirdi. NAC'nin kesilmesinden bir ay sonra iyileştirmeler kaybedildi. Randomize, plasebo-kontrollü bir çalışmanın 2 aylık açık-etiket aşamasında bipolar bozukluk teşhisi konan orta derecede depresif 149 hasta NAC (1 gm BID) ile tedavi edildi. Çalışmanın sonucunda depresif ruh halinin semptomları anlamlı derecede azaldı ve işleyiş ve yaşam kalitesi endeksleri düzeldi. Aynı yazarlar tarafından yapılan müteakip çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada, her zaman olduğu gibi tedaviye devam ederken, NAC'a (2 gm / gün) rastgele yerleştirilmiş 149 stabil bipolar hasta, plaseboya kıyasla randomize olmuş, nüks oranları veya işlevsellik ölçümlerinde önemli farklılıklar bulunmamıştır. veya yaşam kalitesi. Çalışmanın son noktasında semptom skorları düşük kaldı ve NAC ve plasebo gruplarında sonuç ölçümlerinde çok az değişiklik oldu. 

Kısa süre önce yayınlanan 16 haftalık çift kör bir yardımcı araştırmada (181 katılımcı), güncel bir akut depresif epizodu olan bipolar bozukluğu olan yetişkinler, normal psikotropik tedavi rejimlerini sürdürürken, NAC 2000mg / gün, nutrasötikler ile NAC veya plasebo almak için randomize edildi. Kombine işlem , l-karnitin , ubikinon ( koenzim Q10 ), alfa lipoik asit (ALA) dahil mitokondriyal fonksiyon üzerinde yararlı etkileri olduğu bilinen NAC  artı 16 maddeden oluşuyordu.ve normal mitokondriyal fonksiyon için gerekli ortak faktörler. Çalışma sonunda, Montgomery-Åsberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS) ile ölçülen, bipolar depresif ruh halinin ciddiyetinde, gruplar arasında bir fark bulunmadı. Bununla birlikte, tedavinin kesilmesinden 20 hafta sonra, kombine tedavi grubundaki bireyler, plasebo grubuna kıyasla anlamlı olarak daha büyük klinik iyileşme bildirmişlerdir. Yazarlar bu bulguyu kombinasyon tedavi protokolünün olası gecikmeli bir faydası veya tedavinin geri çekilmesini takiben klinik iyileşme olarak yorumladılar. 

NAC ve Şizofreni

Bipolar bozuklukta olduğu gibi şizofreni hastaları, sağlıklı kişilere kıyasla nispeten daha yüksek oksidatif strese sahip olabilir. Oksidatif stres seviyesi, şizofreni tanısı alan bireylerde semptom şiddetini belirleyen nöronal hücre zarlarındaki ve mitokondriyal fonksiyon bozukluğundaki değişikliklerle ilişkili olabilir. Şizofreni hastaları, prefrontal kortekste glutamat seviyelerini de düşürmüş olabilir. NAC takviyesiGenel oksidatif stresi azaltarak ve CNS glutamat seviyelerini artırarak psikotik semptomların şiddetini azaltabilir. Tedaviye dirençli şizofreni tanısı konulan yetişkinlere yönelik, 6 aylık geniş bir çift kör yardımcı çalışma (140 katılımcı), antipsikotik ilaç tedavisine devam ederken plaseboya kıyasla günde iki kez NAC 1000 mg almak üzere rastgele seçildi. NAC grubundaki bireyler, negatif semptomlarda (örn. Apati, düşünce yetersizliği, sosyal geri çekilme), küresel işlevsellikteki iyileşmeler ve anormal istemsiz hareketlerdeki düşüşler (yani, antipsikotiklerinin neden olduğu ekstrapiramidal semptomlar) konusunda orta derecede iyileşmeler yaşadılar. Ek NAC alan bireyler, gelişmiş öz bakım, daha fazla sosyal etkileşim ve motivasyon ve daha kararlı bir ruh hali sergilemiştir. Bipolar bozukluk çalışmasında olduğu gibi, NAC'nin kesilmesini takiben bir ay boyunca iyileşmeler kaydedilmiştir. Belirgin bir şekilde, çalışmadan önce deneklerin% 60'ı, tedaviye dirençli şizofreninin en etkili tedavisi olarak kabul edilen atipik bir antipsikotik olan klozapin üzerinde uzun süreli bir denemeye kısmen cevap vermiştir.

NAC ve Darbe Kontrol Bozuklukları

Küçük klinik çalışmaların bulguları desteklemektedir NAC  trikotilomani, patolojik kumar oynama içeren dürtü kontrol bozukluğu için de yararlı olabilir. Vaka çalışmalarının ve küçük plasebo kontrollü çalışmaların bulguları, NAC 600mg ila 2400mg / gün miktarının, kompulsif saç çekme (trichotillomania), tırnak ısırma ve cilt toplama semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir. 8 haftalık açık etiketli bir çalışmada NAC 1800mg / güne cevap veren patolojik kumar tanısı alan denekler, 6 hafta daha devam eden plasebo-kontrollü bir çalışmada plaseboya karşı NAC 1800mg almak üzere rastgele seçildi. Çalışma sonunda, NAC grubundaki deneklerin% 83'ü cevaplayıcıydı, aksine plasebo grubundakilerin sadece% 28'i. 

NAC, Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık

Pek çok hayvan ve insan çalışması NAC'ın  rolünü araştırdımadde bağımlılığı ve bağımlılığı tedavisinde. Etki mekanizması, dopamin ve diğer nörotransmiterleri etkileyen maddelerin kronik kullanımıyla dengesiz hale gelen normal glutamaterjik yolların restorasyonu ile ilgilidir. Açık etiketli küçük bir çalışmada (24 katılımcı), NAB 2400mg / gün ile tedavi edilen Esrar kullanım bozukluğu tanısı alan yetişkinler, günlük Esrar kullanımında azalma ve zorunlu Esrar kullanımında azalma bildirmiştir. Plasebo kontrollü küçük bir çalışmada (29 katılımcı), plaseboya göre NAC 2400mg / gün'e randomize edilen nikotine bağımlı yetişkinler, sigara içiminde eşdeğer ve anlamlı olmayan bir azalma olduğunu bildirmiştir. 6 aylık bir başka küçük çalışmanın bulguları, NAC 1200 mg / gün miktarının, nikotinin DNA üzerindeki zararlı etkilerini azaltabileceğini, kronik sigara içicilerde kanser riskini azaltacağını göstermektedir. 

NAC ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan bireylerde semptom şiddetinin genel oksidatif stres ile ilişkili olabileceği varsayılmaktadır. Bugüne kadar, NKH'de  OKB tedavisi olarak yayınlanmış tek bir vaka raporu yayınlanmıştır . Bu durumda, şiddetli tedavi refrakter OKB'si olan ve fluokoksamine ek olarak NAC3gm / gün ile tedavi edilen bir birey, zorlama ve takıntılarda sürekli bir iyileşme yaşadı. 

Ortaya Çıkan NAC ve Akıl Sağlığı Faydaları Bulguları

Oksidatif stres, bipolar bozukluk, dürtü kontrol bozuklukları, şizofreni ve madde kullanım bozuklukları dahil olmak üzere farklı psikiyatrik bozuklukların patogenezine katkıda bulunan ortak bir temel faktör olabilir. Ortaya çıkan bulgular, NAC takviyesinin , vücudun ana antioksidan glutatyonunu restore etmek de dahil olmak üzere, farklı mekanizmalarla semptom şiddetini azalttığını desteklemektedir.pro-inflamatuar sitokinlerin serum seviyelerinde azalma ve glutamat ve dopaminin biyosentetik yolaklarını modüle eder. Her ne kadar bulgular tutarsız olsa da, kanıt toplamak NAC desteğinin bipolar bozukluk, şizofreni, dürtü kontrol bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları üzerinde yararlı etkileri olduğunu desteklemektedir. Yakın zamanda yayınlanmış bir çalışmanın bulguları, NAC takviyesinin, kombinasyon seçme nutrasötiklerinde uygulandığında tedavinin kesilmesinden sonra gecikmiş yararlara yol açabileceğini göstermektedir. Bu ön bulguları doğrulamak, farklı psikiyatrik bozukluklar için optimal NAC dozlarını belirlemek ve duygudurum dengeleyicilerle kombinasyon halinde NAC'in yardımcı kullanımlarını daha fazla araştırmak için büyük plasebo kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Referanslar:

 1. Andreazza AC, Kapczinski F., Kauer-Sant'Anna M, et al. Bipolar bozukluğun erken ve geç dönemlerinde hastalarda 3-Nitrotirosin ve glutatyon antioksidan sistemi. J Psikiyatri Neurosci. 2009; 34: 263-71. 
 2. Berk M, Turner A, Malhi GS, Ng CH, Pamuk SM ve diğerleri (2019) Bipolar depresyon için bir mitokondriyal terapötik hedefin randomize kontrollü bir çalışması: mitokondriyal ajanlar, N-asetilsistein ve plasebo. BMC Med. 25, 17 (1): 18. 
 3. Berk M, Copolov D, Dean O, vd. Şizofrenide glutatyon öncüsü olarak N-asetil sistein - çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma. Biol Psikiyatri. 2008; 64: 361-8. 
 4. Berk M, Dean O, Pamuk SM, Gama CS, Kapczinski F, ve diğerleri (2011) Bipolar depresyonda yardımcı bir tedavi olarak N-asetilsisteinin etkinliği: açık bir etiket denemesi. J Disordur. 2011 Dec; 135 (1-3): 389-94. 
 5. Berk M, Dekan OM, Pamuk SM, Gama CS, Kapczinski F, vd (2012) Bakım Bipolar bozukluk için N-asetil sistein tedavisi: çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma. BMC Med. 2012 14 Ağustos, 10: 91
 6. Berk M, Copolov DL, Dean O, vd. Bipolar bozuklukta depresif belirtiler için N-asetil sistein - çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışma. Biol Psikiyatri. 2008; 64: 468-75. 
 7. Berk M, Jeavons S, Dean O, vd. Tırnak ısırmak? N-asetil sisteinin tırnak ısırma üzerine etkisi. CNS Spectr. 2009; 14: 357-60. 
 8. Berk M, Munib A, Dean O, vd. Erken dönem ilaç denemelerinde kalitatif yöntemler: Şizofrenide bir N-asetil sistein denemesinden elde edilen veriler ve yöntemler. J Clin Psikiyatri. 2010 1 Eylül; 
 9. Berk M, Ng F, Dean O, vd. Glutatyon: Psikiyatride yeni bir tedavi hedefi. Trendler Pharmacol Sci. 2008; 29: 346-51. 
 10. Bloch MH, McGuire J, Landeros-Weisenberger A, vd. Obsesif-kompulsif bozuklukta SSRI'nın doz-cevap ilişkisinin meta-analizi. Mol Psikiyatri. 2010; 15: 850-5. 
 11. Carlsson A. Şizofrenide nörokimyasal devre. Pharmacopsychiatry. 2006; 39 (Ek 1): S10–4. 
 12. Carter CJ. Şizofreni duyarlılık genleri, glutamaterjik iletim ve uzun vadeli güçlenme, oksidatif stres ve oligodendrosit canlılığı ile bağlantılı birbirine bağlı yolaklarda birleşir. Schizophr Res. 2006; 86: 1-14. 
 13. Chakraborty S, Singh OP, Dasgupta A, vd. Obsesif kompulsif bozuklukta lipid peroksidasyona bağlı TBARS düzeyi ile hastalık şiddeti arasındaki korelasyon. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psikiyatri. 2009; 33: 363-6. 
 14. Dinan TG. Depresyonda inflamatuar belirteçler. Curr Opin Psikiyatri. 2009; 22: 32-6.
 15. Drexhage RC, Knijff EM, Padmos RC, vd. Mononükleer fagosit sistemi ve şizofreni ve bipolar bozuklukta sitokin enflamatuar ağları. Uzman Rev Neurother. 2010; 10: 59-76. 
 16. Gere-Paszti E, Jakus J. İyon çifti ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile sıçan beyin striatal dilimlerinde N-asetilsisteinin amfetamin aracılı dopamin salınımına etkisi. Biomed Chromatogr. 2009; 23: 658-64. 
 17. Grant JE, Kim SW, Odlaug BL. Patolojik kumar tedavisinde, bir glutamat modüle edici madde olan N-asetil sistein: bir pilot çalışma. Biol Psikiyatri. 2007; 62: 652-7. 
 18. Grant JE, Odlaug BL, Kim SW. Trichotillomania tedavisinde bir glutamat modülatörü olan N-asetilsistein: çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma. Arch Gen Psikiyatri. 2009; 66: 756-63. 
 19. Gray KM, Watson NL, Carpenter MJ ve ark. Genç marihuana kullanıcılarının N-asetilsistein (NAC): açık etiketli bir pilot çalışma. Ben J Addict. 2010; 19: 187-9. 
 20. Hashimoto K, Tsukada H, Nishiyama S, vd. N-asetil-L-sisteinin, metamfetaminle tedavi edilen maymunlarda beyin dopamin taşıyıcılarının azaltılması üzerindeki etkileri. Ann NY Acad Sci. 2004; 1025: 231-5. [PubMed] [Google Akademik]
 21. Himi T, Ikeda M, Yasuhara T, vd. Kültürlenmiş hipokampal nöronlarda glutamat alım inhibisyonunun neden olduğu oksidatif nöron ölümü. J Neurosci Res. 2003; 71: 679-88. 
 22. Janaky R, Dohovics R, Saransaari P, vd. Fare striatal dilimlerinde glutatyon ile [3H] dopamin salınımının modülasyonu. Neurochem Res. 2007; 32: 1357-1364. 
 23. Knackstedt LA, LaRowe S, Mardikian P, vd. Sistin-glutamat değişiminin sıçanlarda ve insanlarda nikotin bağımlılığındaki rolü. Biol Psikiyatri. 2009; 65: 841-5. 
 24. Lafleur DL, Pittenger C, Kelmendi B, vd. Serotonin geri alım inhibitöründe refrakter obsesif kompulsif bozuklukta N-asetilsistein artışı. Psikofarmakoloji (Berl) 2006; 184: 254-6. 
 25. LaRowe SD, Mardikian P, Malcolm R, vd. Kokaine bağımlı bireylerde N-asetilsisteinin güvenliği ve tolere edilebilirliği. Ben J Addict. 2006; 15: 105-10. 
 26. LaRowe SD, Myrick H, Hedden S, vd. Kokain isteği, N-asetilsistein ile azalır mı? Ben J Psikiyatri. 2007; 164: 1115-7.
 27. Mardikian PN, LaRowe SD, Hedden S, vd. Kokain bağımlılığının tedavisi için açık etiketli bir N-asetilsistein denemesi: pilot çalışma. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psikiyatri. 2007; 31: 389-94. 
 28. Marek GJ, Behl B, Bespalov AY, vd. Glutamaterjik (N-metil-D-aspartat reseptörü) şizofrenide hiporontalite: Çok mu az meyve suyu veya yanlış beyin mi? Mol Pharmacol. 2010; 77: 317-26. 
 29. Odlaug BL, Grant JE. Tımar bozukluklarının tedavisinde N-asetil sistein. J Clin Psychopharmacol. 2007; 27: 227-9. 
 30. Özdemir E, Çetinkaya S, Ersan S, vd. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda serum selenyum ve plazma malondialdehit düzeyleri ve antioksidan enzim aktiviteleri. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psikiyatri. 2009; 33: 62-5. 
 31. Van Schooten FJ, Besaratinia A, De Flora S, vd. N-asetil-L-sisteinin oral uygulamasının etkileri: Sigara içenlerde çok biyobelirteçli bir çalışma. Kanser Epidemiol Biyobelirteçleri Önceki. 2002; 11: 167-75. 
Dulavrat otu nedir ?

Bilinen Diğer İsimleri : PıtrakArctium lappa - Lappa officinalis, Compositae, DulkarıgömleğiHanımyaması

Bileşikgiller familyasındandır. Yol kenarlarında yetişen çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir.  30-60 cm. kadar boylanabilir. Dallara ayrılan dik bir gövdesi, iri yaprakları, yaz aylarında açan parlak morumsu ya da kırmızı çiçekleri vardır. Yapraklarının altı tüylü, damarlı ve beyaz renklidir. Çiçek yakınındaki yaprakları daha küçük olur. 

Bileşimi : Dulavratotunun rizomu (kökgövdesi) ve yaprakları inülin, uçucu yağ, tanen, acı glikozitler, mikrop kırıcı bazı maddeler ile alkaloitleri içerir.

 vitaminevim Dulavrat otu

Dulavrat otunun faydaları nelerdir?

 • Kanı temizler.
 • İdrar söktürücüdür.
 • Gut hastalığına karşı olumlu etkisi görülür.
 • Sindirimi kolaylaştırır.
 • Mide yanmasını alır.
 • Sistit ve frenginin tedavisinde işe yarar.
 • Derinin elastikiyetini korumasını sağlayarak botoks etkisi yaratır.
 • Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel isteği ve gücü artırır.
 • Bedeni güçlendirir.
 • İştahı açar.
 • Romatizma ve nikris ağrılarını giderir.
 • Saç çıkmasını hızlandırır ve kepeği azaltır. 
 • Sedef hastalığı ve sivilce tedavisine iyi gelir.
 • Kanı temizler.
Zerdeçalın sağlığa yararlarını biliyor musunuz?

Modern hayatın üzerimizde yarattığı tahribatı içindeki Curcumin sayesinde alt eden zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor. 

Tıp dünyasının üzerinde en çok araştırma yaptığı zerdeçalın faydaları uzak doğuda yüzyıllardır bilinmekte. Ülkemizde yeni yeni duymaya başladığımız taze zerdeçal kanserden şeker hastalığına kadar pek çok konuda mucizevi faydalara sahip.

 
 zerdeçal-vitaminevim

Onkolog ve Fitoterapi Uzmanı aynı zamanda Türkiye Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin zerdeçalın faydalarını açıkladı.

Zerdeçal içerdiği kurkumin benzeri bileşikleri ile bilimsel araştırmalara konu olmuş ve hakkında 10,153 makale yazılmış sağlık için çok yararlı fonksiyonel gıdadır . Bilim dünyasının sağlık yararı hakkında en çok araştırma yaptığı sarımsak, tarçın, ginseng, zencefil ve deve dikeni gibi bitkileri geçerek baş sıraya oturmuştur.

Zerdeçal uzun süredir sindirim sistemi, iltihap giderici ve antioksidan faydaları için kullanılmaktadır. Taze zerdeçalın faydalarının temelinde içerdiği kurkumin benzeri bileşenler ve uçucu yağlardan oluşan mucizevi bileşenler bulunur . Taze zerdeçalın saymakla bitmeyecek pek çok faydası vardır.

Neden zerdeçalı taze tüketmeliyiz?

Hastalıklardan korunmada bitkideki bir maddeden ziyade tamamının tüketilmesi daha fazla yarar sağlar. Ayrıca gıdaların taze tüketilmesi, depolanmış veya toz haline getirilmiş formlara göre bazı avantajlar içerir.

Taze zerdeçal, zerdeçal tozunda olmayan birçok faydalı doğal bileşen içerir.

Örneğin zerdeçal yağı, zerdeçalın işlenmesi esnasında kaybolur. Buna benzer birçok yararlı zerdeçal bileşeni işlenme sürecinde kaybolması besleyici özelliğinin azalmasına neden olur. Taze zerdeçalın yaklaşık olarak % 6 – 9’ u yağdır. Zerdeçal yağı da antikanser bileşen kurkuminin emilimini arttırarak vücudun maksimum yararlanmasını sağlar. Ayrıca sadece taze zerdeçalda bulunan uçucu yağ, kurkuminin yararını daha da arttırır.

Zerdeçalın toz formunda uzun süre bekletilmesi içerdiği temel yararlı bileşen olan kurkuminin azalmasına neden olur. Taze zerdeçal, sağlıklı hücrelere hasar veren zehirli maddeleri (serbest radikal) önleyen antioksidan bileşenleri kurutulmuş zerdeçaldan daha fazla içerir.
Gıda güvenliği tüm dünyada önemli bir sorundur. Toz formda zerdeçal içine farklı dolgu maddelerinin katılması, renklendiricilerin katılarak kalitesiz ürünlerin pazarlanması gibi kalite kontrol sorunları taze zerdeçal tüketilerek giderilir. 

Kanser salgınına karşı zerdeçal tüketin

Zerdeçal deri, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri dahil çeşitli kanser tiplerine karşı korunmada yardımcı olup günümüzde tedavide destek olarak da kullanılmaktadır. Daha çok laboratuvar ve hayvan çalışmaları olmakla birlikte son yıllarda kanser hastalarında klinik çalışmalarda kurkuminin katkısı yoğun olarak araştırılmaktadır. İçerdiği doğal antioksidanların antikanser etkiden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Beyninizin yaşlanmasına ve unutkanlığa karşı faydaları

Yaşam süresinin uzaması bunama ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların görülmesini arttırdı. Hafıza sorunu yaşayan kişi sayısı çoğaldı. Zerdeçal beyinde amiloid plaklarının oluşumunu engellerken iltihap önleyici özelliği ile beyin hasarını azaltabilir. Erkenden sofralarımızda yer vereceğimiz zerdeçal ileride beyin hastalığı görülmesinin engellenmesinde yardımcı olabilir. 

Şeker hastalığına faydaları

Şeker hastalığının görülmesi şişman veya normal kilolu olan insanlarda giderek artmaktadır. Zerdeçal tek başına veya beraberinde karabiber ile birlikte verildiğinde kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olabilir. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olmaktadır. 

Sindirim sistemi faydaları

Zerdeçal sindirime yardımcı olan safra üretimini arttırır. Toplumda sık görülen hazımsızlık yakınmalarını ve mide ekşimesini azaltır. Daha çok kadınları etkileyen hassas (spastik) bağırsak hastalığını yatıştıran zerdeçal, iltihabi bağırsak hastalıklarından ülseratif kolitin kontrol altına alınmasına yardımcı olur . Mide ülserlerinin tedavisinde de yardımcı olabilir. Özellikle h. piloriye bağlı gastritte faydalı olabilmektedir . Fakat aşırı tüketimin ters etki yapıp mideyi daha da rahatsız edebileceğinden tüketime dikkat edilmelidir.

İltihap önleyici ve eklem ağrısını azaltıcı faydaları

Birçok insanda müzmin, iyileşmeyen iltihabi süreç bulunur. Günümüzde beslenme bozukluğu, hazır ve işlenmiş gıda tüketiminin artması, hareketsizlik ve şişmanlık bunun nedenleridir. Müzmin iltihap kanser, eklem romatizması, ülseratif kolit, kolesterol yüksekliği ve ağrı gibi sorunlara neden olabilir. Zerdeçal içerdiği kurkumin bileşiği ile iltihabi süreci önlemede fayda sağlayabilir. Zerdeçal ilerleyen yaşta eklem ağrılarının azaltılmasında yardımcı olabilir.

Zerdeçal dünyada eklem kireçlenmesi veya eklem romatizmasında tıbbi tedaviye yardımcısı olarak kullanılır ve bilimsel çalışmalar bunu desteklemektedir . Romatizmaya bağlı ağrıyan eklemlerin hareketi kısıtlamasını azaltarak yaşam kalitesine katkı sağlar. Zerdeçal aynı zamanda mikrobik olmayan göz iltihabı biçimi olan üveitin destek tedavisinde de faydalı olabilir ve şikâyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığını destekler

Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın damar kireçlenmesinin durdurulmasına, atardamarlarda plak oluşumunun azaltılmasına ve kan pıhtısı oluşumunun engellenmesinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu özellikleri ile kalp hastalığı, kalp krizi ve inmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal damar kireçlenmesine neden olan kötü kolesterol olan LDL’ nin düşürülmesine destek olur. Çağımızın salgın hastalıkları arasında olan şişmanlık, insülin direnci ve metabolik sendromu olanlarda faydalıdır.

SatınAl

 

https://www.vitaminevim.com/tr/karabiberli-zerdeçal-ekstraktı-2

Magnezyum

Magnezyum, vücuttaki dördüncü en fazla mineraldir.

Kas dokusunu, sinirleri ve kemikleri korumak için ona ihtiyacımız var. Magnezyum ayrıca normal tansiyon ve metabolizmanın korunmasına yardımcı olur.

Bunun ötesinde, magnezyum açısından zengin bir diyet, metabolik sendromu, obeziteye, tip 2 diyabet ve kalp hastalığına yol açabilecek risk faktörlerinin bir kombinasyonuna karşı korumaya yardımcı olabilir.

P53 GENİ VE KANSER TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ

P53 GENİ VE KANSER TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ

P53 GEN AKTİVASYONU

 

Yapılan kanser araştırmalarında insanlardaki tümörlerin %65 inde P53 geninin mutasyona (gen değişimi ) uğradığı ve görev yapamadığı saptanmış ve dolayısı ile P53 tahribatı ve kaybının kanser oluşumunda kritik bir öneme  sahip olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle P53, 1979 yılında keşfedilip 1993 yılında ' YILIN MOLEKÜLÜ' seçilmiştir. Bu gen, insanda 17. kromozomda bulunur. Hücre yaşam döngüsü çok karışık vekompleks olaylar  zinciridir. Bu döngünün düzenlenmesindeki hatalar hücre bölünmesin,m (çoğalmasının ) kontrolünün bozulmasına sebep olur. Diğer bir  değişlehücre döngüsünün kontrol noktalarındaki başkalaşım ve değişimler kanser oluşumunu tetikleyebilir.

Kanser oluşumunun  ilk adımı DNA nın hasar  görmesidir. DNA çeşitli şekillerde ve  mekanizmalarla onarılır. Bu olaylar  zincirini kısaca  özetlersek DNA hasarı olan hücre çekirdeğinde P53 geni aktive olur. Bu, tamir edici gendir. Hücrenin içinde  bulunduğu faza göre P53 tarafından hasar tamiri amacı ile baskılayıcı bir gen olan P21 tarafından hasarlı hücre yaşam döngüsü durdurulur. Hasarlı gen tamir edilir ve yaşam döngüsü tekrar başlatılır. Eğer gen tamiri mümkün olamıyorsa Bax isimli bir proapoptatik etkili bir protein P53 geni tarafından aktive edilerek hücreyi G1 adı verilen  mitotik çoğalma fazında hapsederek hasarlı hücrenin ölümünü Sağlar.

Bu özetlenmiş açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi P53 hücre döngüsüne çok yönlü olarak etkili olup, çok çeşitli mekanizmalarda hücreyi ve dolayısı ile organlan ve vücudumuzu kanserden koruyan gendir. Bu nedenle bu genin de sağlıklı olması, korunması ve güçlendirilmesi gerekir.

Curcuma Longa (curcumin) çok yönlü özellik­leri olan güçlü bir biyoaktif bileşendir. Anti kanserojen, antiinflamatuar, antioksidan özellikleri yanında iltihap yapıcı sitotokinleri, kanserojen enzirnleri ve kinazları, reseptörleri baskılayıcı rol oynadığı gibi, son araştırmalar da curcumin genom yapısını anlamlı ölçüde güçlendirdiği, böylece DNA nin ve onun parçacıkları olan genlerin yapısal ve fonksiyo­nel aktivitesinin korunmasını sağladığı anlaşılmıştır.

Curcumin,Zerdeçal,P53 geni

 

https://bit.ly/2CbLwcy

 

 

Depurativo Antartico

Vücudumuzda serbest radikallerle  savaşan organları canlandırır ve toksik maddelerin en iyi şekilde elimine edilmesine  yardımcı olur.

Kandaki elementlerin sağlıklı üretimine  destek verir.

İçerdiği zengin klorofil sayesinde hücrelerde  oksijen salınımını artırmaya  yardımcı olur.

Amino asit ve protein sayesinde ise kas ve  hücrelerin canlanmasına  yardımcı olur.

Sağlıklı bir karaciğer için, Ağır metal ve toksinlerin arındırılmasında  güçlü bir destekleyicidir.

Depuritivo Antartico tüm sorunlar  için temel arındırıcıdır.

Karaciğer temelli birikmiş tüm toksinleri arındırmave karaciğerleri uyarılmasını teşvik eden güçlü bir arındırıcıdır.

Ayrıca  Deri-Böbrek ve Akciğeri arındırmada yardımcıdır.

Özellikle yağlı ve sağlıksız cilde sahip olanlar, sağlıksız beslenenler, kabızlık ve yavaş sindirimi olanlara destek verir.

Ayrıca mevsim değişikliklerinde iyi bir  destektir.

Depurativo Antartico sağlıklı bir yaşam için temel rol oynar.

Ağır metal kirlenmesine karşı ( Aluminyum - Kadmium - civa ) arındırmada iyi bir  görev  yapar.

 https://www.vitaminevim.com/tr/depurativo-antartico

Kandaki şeker ve zararları

" damar tıkayan kolesterol değil şeker "

 

Şeker  sadece  kalorisiyle  değil, şişmanlatan kimyasal yapısı ile  tehlikelidir.

Fazla şeker karaciğerde trigliserite  dönüşür ki, Trigliserit kan yağıdır ve fazlalığında  damarlarda plaka  ve tıkanıklık oluşmaya  başlar.

Aynı zamanda  karaciğer  ve  vücudun yağlamasına yol açar.

 

Vucudumuzda insülin salgılanmasına  yardımcı pankreas  bezi  bulunur.

Bu bez  kan şekeri düzenleyen hormon salgılar. Bu hormon İnsülindir.

Bunun salgılanmaması veya etkisiz kalması sonucu hücnenin enerjisini karşılamak gibi önemli bir görevi olan şeker ( Glukoz ) hücreye giremez ve kanda birikerek bütün hücrelere  zarar  verir.

Çok Fazla Şeker Vücutta  Zehir  Gibidir.

Şeker kanda  bulunduğundan  ve kan!da  damar içinde  dolaştığından damara  zarar  verir.

Kalp beyin böbrek  gibi hayati  işlev  gören  organlarda  olduğu  gibi ayaklarda  ve  gözlerde tahribat ve  sorun oluşturur.

Vucutta  şeker ( Glukoz ) kullanılmadığı  taktirde,  vücut   yağları ve  proteinleri kullanmaya  başlayacaktır.

Bu nedenle  vücutta  asit fazlalığı  ortaya çıkar ve isyenmeyen hasarlar  oluşturabilir.

Aynı zamanda vucuttaki şekerin tölere  edilememesi aşırı kilo fazlalığına  sebebiyet  verir.

" Şişman olunmasa  dahi bel çevresi  ölçüsüne dikkat edilmelidir. " 

https://www.vitaminevim.com/tr/decottopia-dia-mech

İnsan vucudunun maruz kaldığı kirlilik ve zararlar nelerdir ?

İnsan vucudu yaşam boyunca Endojen ve Eksojen serbest radikale  maruz  kalır.

1- EndojenlerVucudumuz tarafından oluşturulan toksik maddelerdir.

Bunlardan bir kısmı; Laktik asit, adrenalin, histamin, beslenme yetersizliği veya aşırı beslenme stres veya kilo alıp verme, aşırı ve sağlıksız  yağlar v.b.

Bütün bu durumlarda vucut kendine  zarar  verebilecek toksik atıkları oluşturur.

2- Eksojenler ; Bunlar çevresel ortamlardan kaynaklanan toksik serbest radikallerdir.

Sigara dumanı, Egzos, Antibiyotikler, Ortamda salınan zehirli yakıt  birikintileri.

Koku ve tat verici kimyasallar v.b.

 

Endojen ve eksojen serbest radikallerin miktarı vucudumuzda savunma sisteminde bulunan anti oksidan kapasitemizi aştığında, bizim anti oksidan sürecimiz yetersiz hale  gelir.

Serbest radikaller hücresel fonksiyonlarını tehlikeye  atarak kronik dejeneratif hastalıkların gelişimine sebep olurlar.

Ayrıca vucuda ve oksijen içeren sağlıklı hücrelere vucudun savunla sistemi olan anti oksidan yapıya zarar  verirler.

Serbest radikaller hücresel fonksiyonları tehlikeye atarak kronik dejeneratif hastalıkların yani zikinsen ve bedensel işlevsel bozuklukların gelişimine  neden olurlar. Yağda çözünen toksinler yağ kütlesi artışına katkıda  bulunurlar.

Yargunluk, stres, huzursuzluk, demans ve kötü huylu tümörler gibi  birçok hastalığın önünü açabilecek  örnek oluşturabilir.

Homotoksikolojiye  göre toksinler  bedende  deri, akciğer, gastrontestinal yollarda birikir. Karaciğer,  böbrekler, deri mukozal membranlar ve  diğer organlar bu toksinleri işlemeye ve  atmaya  çalışır.

Toksinler  sürekli hücreleri, dokuları, organları ,hormanları, immün sistemi ve  bedenin diğer koruyucu sistemlerini yormaktadır.

Homotoksikolojiye  göre hastalıkların nedeni toksinlerin vucutta  birikimidir.

Bunun  için her olasılığa  harşı ;

Bedenimizi ağır metaller, radyo aktif maddeler ve toksinlerden arındırmalıyız.

" Günümüzde alkole  bağlı olmayan karaciğer yağlanması ve  siroz  gibi  sorunlar alkole  bağlı olan sayıdan  bir  hayli  fazladır. "

 https://www.vitaminevim.com/tr/depurativo-antartico

 

 

 

Zencefil Kökü
Zencefil Kökü
Siyah Üzüm Çekirdeği (Vitis vinifera)
Siyah Üzüm Çekirdeği (Vitis vinifera)
top